RO

Reverse Osmos | Föroreningar

RO-50

För ett riktigt rent dricksvatten. ett tappställe

RO-50 är ett litet och smidigt vattenfilter som avskiljer föroreningar genom att vattnet passerar ett halvgenomträngligt membran, en teknik som heter omvänd osmos.
RO-50 har en hög reningskapacitet och avskiljer salt, flourid, uran, arsenik, nitrit och nitrat mm.

Filtret är avsett att placeras exempelvis under diskbänk och förser ett tappställe med rent vatten.
Lagringstank i metall och separat tappkran ingår. Det renade vattnet lagras i den medföljande tanken.
Filtersystemet arbetar med vattnets eget tryck och kräver ingen elektrisk anslutning.

OCEAN

För ett riktigt rent dricksvatten, hela huset

Ocean är ett avsaltningsfilter för hela hushållet, filtret använder vattenreningstekniken omvänd osmos (RO) och producerar ett riktigt rent vatten för dig och din familj. Filtret reducerar förutom salt även en mängd andra föroreningar, bland annat höga halter av fluorid, nitrit och nitrat.

Ocean består av tre komponenter, RO-enhet, väggtavla och vattenmagasin, samtliga tillverkade i Sverige för absolut bästa kvalitet och driftssäkerhet. Den tredelade lösningen möjliggör installation på de flesta platser då komponenterna kan placeras enligt önskemål.

Ocean är utrustad med två oberoende filter för återmineralisering av vattnet och har dessutom ett inbyggt recirkulationssystem och desinfektionssystem vilket alltid säkerställer vattenkvaliteten.

Ocean har också en inbyggd automatiskt kontrollerad blandningsventil vilken gör det möjligt att blanda ofiltrerat och filtrerat vatten och kan användas när en viss del salter och mineraler i råvattnet vill bibehållas.
Systemet är utrustat med torrkörningsskydd så att det stängs av automatiskt ifall det inte kommer tillräckligt med vatten till anläggningen.

Filtret är helt kemikaliefritt.

Baga Ocean

vattenprov

Analyser

En grävd brunn bör genomgå en kemisk/fysikalisk vattenanalys vart tredje år, enligt rekommendationer från Socialstyrelsen. I grävda brunnar är risken för bakterietillväxt betydligt större än i borrade brunnar, därför bör även en mikrobiologisk vattenanalys också göras i en grävd brunn.
I borrade brunnar är risken betydligt mindre för bakterietillväxt. Däremot bör en kemisk/fysisk vattenanalys samt en radonanalys genomföras för att undersöka halten av Radon.

Kontakta AquaRent på 044-10 05 23 eller info@aquarent.se så skickar vi provflaskor. Våra vattenanalyser undersöks sedan av Eurofins som är ett opartiskt samt ackrediterad laboratorium.

VILKET FILTER BEHÖVER JAG FÖR MITT VATTENPROBLEM?

VILKET FILTER BEHÖVER JAG FÖR MITT VATTENPROBLEM?

SE GUIDE